Inlacosaigon.com
 
Tin tức
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

-    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;

 

-    Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 12/03/2018 (vui lòng xem biên bản số 01 /BB-ĐHĐCĐ tại đây) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.