Inlacosaigon.com
 
Tin tức
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi:    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế

Tên giao dịch: Công ty Inlaco Saigon

Trụ sở chính: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-39433770-76               Fax: 08-39433778-80


Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: