Tin công bố

INTERNATIONAL SHIPPING AND LABOUR COOPERATION JOINT STOCK COMPANY - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Tin công bố

bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-cho-nam-tai-chinh-ket-thuc-ngay-31-thang-12-nam-2023

Ngày đăng: 15/03/2024

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Cho Năm Tài Chính Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2023

Nghị Quyết Về Việc Thông Qua Dự Thảo Nội Dung Tài Liệu Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 20-24

Ngày đăng: 19/03/2024

Nghị Quyết Về Việc Thông Qua Dự Thảo Nội Dung Tài Liệu Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Báo Cáo Thường Niên Năm 2023

Ngày đăng: 27/03/2024

Báo Cáo Thường Niên Của Công Ty Cổ Phần Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế INLACOSAIGON Năm 2023

Công Bố Thông Tin Bất Thường

Ngày đăng: 08/04/2024

Công Bố Thông Tin Bất Thường

Biên Bản Và Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Ngày đăng: 12/04/2024

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Giải Trình Ý Kiến Kiểm Toán Đối Với Báo Cáo Tài Chính Năm 2023

Ngày đăng: 12/04/2024

Giải Trình Ý Kiến Kiểm Toán Đối Với Báo Cáo Tài Chính Năm 2023

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023

Ngày đăng: 25/01/2024

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Lao Động Quốc Tế Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023

Dự Thảo Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Ngày đăng: 05/02/2024

Dự Thảo Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Bán Tàu Thanh Ba

Ngày đăng: 25/12/2023

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Bán Tàu Thanh Ba

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Ngày đăng: 13/12/2023

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Zalo
Hotline
./templates/news/news_tpl.php