Tin tức

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Tin tức

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023

Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2022

Kính gửi Quý Khác Hàng và toàn thể nhân viên công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế (INLACO SAIGON) tình hình quản trị công ty năm 2022

Giấy Phép Hoạt Động Đưa Người Lao Động Đi Làm Việc Nước Ngoài

Kính gửi Quý Cổ Đông, Khách Hàng, toàn thể Nhân Viên công ty cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế (INLACOSAIGON) giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế Inlaco SaiGon về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Hải Phòng

Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Hải Phòng

Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ Chi Nhánh INLACO SAIGON Tại Hải Phòng

Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế Inlaco SaiGon về quyết định thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Kính Gửi Đại Hội Đồng Cổ Đông, Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Lao Động Quốc Tế Trình Hội Đồng Cổ Đông Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Nghị Quyết Về Việc Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2022-2027

Nghị Quyết Về Việc Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2022-2027

Nghị Quyết Về Việc Bầu Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2022-2027

Nghị Quyết Về Việc Bầu Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2022-2027

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Năm 2022

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Năm Tài Chính Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2022

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2022

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm Tài Chính Kết Thúc Năm 2022

Thư Mời Và Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Thư Mời Và Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Báo Cáo Thường Niên Năm 2022

Báo Cáo Thường Niên Năm 2022

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần và hợp tác lao động quốc tế INLACO SAIGON

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần hợp tác và lao động quốc tế INLACO SAIGON

Danh Sách Nhân Viên Nghiệp Vụ

Danh Sách Nhân Viên Nghiệp Vụ Của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế INLACOSAIGON

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Thư Mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Thư Mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Năm Tài Chính Kết Thúc Năm 2018

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Năm Tài Chính Kết Thúc Năm 2018

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất năm 2018

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất năm 2018

Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Hoạt Động Giáo Dục Định Hướng Cho Người Lao Động Trước Khi Đi Làm Việc Nước Ngoài

Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Hoạt Động Giáo Dục Định Hướng Cho Người Lao Động Trước Khi Đi Làm Việc Nước Ngoài

Thư Chúc Mừng Nhân Ngày Thuyền Viên Thế Giới Năm 2023

Thư Chúc Mừng Nhân Ngày Thuyền Viên Thế Giới Ngày 25/06/ 2023

Hình Ảnh Đào Tạo Thuyền Viên 2023

Hình Ảnh Đào Tạo Thuyền Viên 2023

 Thông Báo Tỷ Lệ SHNN Tối Đa Của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Thông Báo Tỷ Lệ SHNN Tối Đa Của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Cập Nhật Địa Chỉ WEBSITE Công Ty

Thông báo thông tin bất thường của công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hơp Tác Lao Động Quốc Tế INLACO SAIGON về việc cập nhật địa chỉ website

Giấy Phép Kinh Doanh

Giấy Phép Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Thông Báo Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Thông báo về việc thay đổi Giấy Đăng Ký Doanh Nghiệp của công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế INLACO SAIGON

Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Bán Tàu Thanh Ba

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Bán Tàu Thanh Ba

Dự Thảo Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Dự Thảo Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Lao Động Quốc Tế Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024 công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Lao Động Quốc Tế INLACOSAIGON

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024 công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Lao Động Quốc Tế INLACOSAIGON

Nghị Quyết Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Nghị Quyết Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Duy tu bảo trì luồng hàng hải năm 2022 hơn 1.900 tỷ đồng

Năm 2022 sẽ thực hiện duy tu nạo vét đối với 11 tuyến luồng hàng hải, trong đó có 9 tuyến luồng chuyển tiếp từ năm 2021.

Đề xuất giải pháp khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam

Trên cơ sở các ý kiến bằng văn bản của Hiệp hội, doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ có văn bản báo cáo Bộ GTVT, bao gồm các đề xuất, kiến nghị cụ thể về chính sách. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn của Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục nghiên cứu kỹ các kiến nghị liên quan đến: tuổi tàu, quản lý tàu SB, cấp phép vận tải nội địa

Hàng hóa qua cảng biển Quảng Ninh giữ nhịp tăng trưởng hai con số

Dù chịu tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên, sản lượng hàng hóa qua khu vực cảng biển Quảng Ninh vẫn giữ mức tăng trưởng hai con số.

VIMC bứt phá trong năm 2021

Từ chỗ lỗ 145 tỷ đồng trong năm 2020, TCT Hàng hải VN (VIMC) đã bứt phá lãi hơn 4 nghìn tỷ đồng trong năm 2021.

Hình ảnh tàu inlaco express

Một số hình ảnh của đội tàu INLACO EXPRESS

5G thúc đẩy phát triển cảng thông minh ra sao ?

Ứng dụng 5G cùng các giải pháp AI, IoT, Cloud vào cảng thông minh sẽ góp phần tăng khả năng hoạt động của các cảng biển, mắt xích quan trọng giúp đẩy nhanh tốc độ cung ứng trên toàn thế giới.

Hình ảnh tàu inlaco Arcord

Một số hình ảnh về tàu Inlaco Arcord

Hình ảnh tàu Thanh Ba

Một số hình ảnh về đội tàu thanh ba của Inlaco Saigon

Hình ảnh tàu Thanh Thủy

Một số hình ảnh về đội tàu THANH THỦY của Inlaco Saigon

Hình ảnh  tàu Inlaco Bright

Một số hình ảnh về đội tàu INLACO - BRIGHT của Inlaco Saigon

Đà Nẵng sắp khởi công cảng biển hơn 3.400 tỷ đồng

Đà Nẵng sắp khởi công cảng biển hơn 3.400 tỷ đồng

Trận bóng giao hữu giữa Inlaco Saigon và VnChart

Trận bóng giao hữu giữa khối văn phòng của công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế Inlaco Saigon và công ty VnChart

Họp Mặt Thường Niên Năm 2023

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế Inlaco SaiGon Ngày hội họp mặt thường niên cán bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên và gia đình SQTV xuân quý mão năm 2023

Hình ảnh đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hình ảnh đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2023

Giải Bóng Đá Giao Hữu SAIGON SHIPMARIN Mở Rộng

Giải bóng đá giao hữu SAIGON SHIPMARIN mở rộng

Chúc Mừng  Kỷ Niệm 30 Năm Thành Thành lập INLACO JAPAN Và Thành Lập Chi Nhánh Hải Phòng

Công Ty INLACOSAIGON xin chúc mừng INLACO JAPAN kỷ niệm 30 năm thành lập và thành lập chi nhánh tại Hải Phòng Việt Nam

Zalo
Hotline
./templates/news/news2_tpl.php