Tin tức & Sự kiện | 0 | Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 
Tin tức & Sự kiện
Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Inlaco Saigon trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 29 tháng 04 năm 2022.Vui lòng xem Thư mời, Chương trình, Giấy ủy quyền và Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông tại đây.