Tin tức & Sự kiện | 0 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
Tin tức & Sự kiện
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chúc mừng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty Inlaco Saigon vừa tổ chức thành công.Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông thường niên: