Tin tức & Sự kiện | 0 | Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
Tin tức & Sự kiện
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng Quản trị Công ty Inlaco Saigon trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23 tháng 04 năm 2021.Vui lòng xem Thư mời, Chương trình, Giấy ủy quyền và Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông tại đây.