Tin tức & Sự kiện | 0 | Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 2020
 
Tin tức & Sự kiện
Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 2020

Công ty Inlaco Saigon thông báo đến quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại đây và Báo cáo tài chính tổng hợp năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại đây.Trân trọng.