Tin tức & Sự kiện | 0 | Thông báo các Dự thảo về Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động năm 2021
 
Tin tức & Sự kiện
Thông báo các Dự thảo về Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động năm 2021 Thông báo các Dự thảo về Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động năm 2021

Công ty Inlaco Saigon thông báo các Dự thảo về Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động năm 2021 như sau:1. Dự thảo Điều lệ công ty năm 2021 tại đây.

 

2. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty năm 2021 tại đây.

 

3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 tại đây.

 

4. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 tại đây.