Tin tức & Sự kiện | 0 | Quyết nghị của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
Tin tức & Sự kiện
Quyết nghị của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Quyết nghị của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông báo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến được tổ chức tại trụ sở Công ty vào ngày 23/04/2021 như sau: