Tin tức & Sự kiện | 0 | BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
 
Tin tức & Sự kiện
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ INLACO SAIGON đã tiến hành họp triển khai các nội dung tại Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:1. Hội nghị đã biểu quyết bầu chủ toạ điều hành cuộc họp thông qua đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh (A) là chủ toạ cuốc họp 5/5 đồng chí tương ứng 100% biểu quyết.

 

2. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh (A) công bố lấy ý kiến toàn thể hội nghị về việc bầu bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi kiểm tra số phiếu bầu tín nhiệm tại hội nghị đối với đồng chi Nguyễn Tuấn Anh (A) kết quả kiểm tra số phiếu bầu tín nhiệm về việc bầu Bí Thư Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 31/31 phiếu tương ứng 100% biểu quyết. 

 

3. Hội nghị giới thiệu và đã biểu quyết thống nhất bầu tổ bầu cử gồm 03 đồng chí như sau:

1) Nghiêm Văn Châu

2) Bùi Đức Giang

3) Nguyễn Tuấn Anh (B)

 

4. Tổ bầu cử tiến hành Bầu bí thư Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh (A) đã trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy INLACO SAIGON, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 

5. Tổ bầu cử tiến hành Bầu Phó bí thư Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đồng chí Trịnh Thị Thanh Hương đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy INLACO SAIGON, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 

6. Tổ bầu cử tiến hành Bầu uỷ Ban kiểm tra Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 04 đồng chí:

1) Trịnh Thị Thanh Hương

2) Đào Trọng Tuấn

3) Vũ Thị Thanh Thảo

4) Nghiêm Văn Châu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu đã được Hội nghị biểu quyết thông qua, các Đồng chí trong danh sách trên đã trúng cử vào uỷ ban kiểm tra Đảng ủy INLACO SAIGON, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 

7. Tổ bầu cử tiến hành Bầu Chủ Nhiệm uỷ Ban kiểm tra Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đồng chí Trịnh Thị Thanh Hương đã trúng cử chức danh Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng ủy INLACO SAIGON, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 

Biên bản này được lập thành 03 bản và thông qua Hội nghị lúc 10 giờ 47 ngày 29 tháng 5 năm 2020.