Tin tức & Sự kiện | 0 | Quyết nghị của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 
Tin tức & Sự kiện
Quyết nghị của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Quyết nghị của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020Vui lòng xem và tải Thư mời tham dự, Chương trình, Giấy ủy quyền, Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại đây.