Tin tức & Sự kiện | 0 | Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 
Tin tức & Sự kiện
Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: 

Vui lòng xem Chương trình và Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại đây.

 

* Xin lưu ý Đại hội đồng cổ đông năm 2020 có thể hoãn tổ chức do Covid-19.