Tin tức & Sự kiện | 0 | Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 
Tin tức & Sự kiện
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế xin được thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại đây.Vui lòng xem thêm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại đây.