Tin tức & Sự kiện | 0 | Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 
Tin tức & Sự kiện
Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:1. Thời gian: 08h00, thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

2. Địa điểm: Hội trường Công ty (lầu 8).

Số 36-38 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

 

3. Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Mức cổ tức năm 2018.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019. 

- Một số vấn đề khác.

 

4. Tài liệu Đại hội: sẽ được công bố và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại đây.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại đây.

 

5. Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Inlaco Saigon theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 09/04/2019.

 

6. Đăng ký dự họp:          

Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/04/2019 tại:

Công ty Cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế (Inlaco Saigon)

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39433770-76, số nội bộ: 134 gặp Ms. Tư.

Fax: 028.39433778 Website : www.inlacosaigon.com

 

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, ký và gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ bên trên chậm nhất vào ngày 22/04/2019 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội Quý cổ đông có thể nhận tại Công ty Inlaco Saigon hoặc tải xuống tại đây.

 

Cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

 

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04  năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC MINH