Tin tức & Sự kiện | 0 | Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
 
Tin tức & Sự kiện
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế xin được thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31 tháng 8 năm 2018 như sau: 

Vui lòng xem Biên bản Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tại đây.

 

Trân trọng.