Tin tức & Sự kiện | 0 | Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
 
Tin tức & Sự kiện
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Inlaco Saigon trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo thư mời chi tiết như sau: 

Vui lòng xem và tải mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tại đây.

 

 

Dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

 

Vui lòng xem và tải Dự thảo Tờ trình thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018; Dự thảo Tờ trình thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại đây.

 

Trân trọng.