Tin tức & Sự kiện | 0 | Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
 
Tin tức & Sự kiện
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán

Công ty Inlaco Saigon xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán theo Công văn số 1134/TB-CNVSD ngày 02/08/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh chi tiết như sau: