Tin tức & Sự kiện | 0 | Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của Hội đồng quản trị Công ty
 
Tin tức & Sự kiện
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của Hội đồng quản trị Công ty Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của Hội đồng quản trị Công ty

Inlaco Saigon xin thông báo Quyết định bổ nhiệm Ông Nghiêm Văn Châu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/08/2018. 

 

Chi tiết vui lòng xem Quyết định số 466/QĐ-HĐQT: