Tin tức & Sự kiện | 0 | Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
 
Tin tức & Sự kiện
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty Inlaco Saigon xin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến vào ngày 31/8/2018 tại trụ sở Công ty. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự là ngày 13/8/2018.Vui lòng xem chi tiết Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 24/7/2018 như sau: