Tin tức & Sự kiện | 0 | Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
 
Tin tức & Sự kiện
Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Công ty Inlaco Saigon thông báo Quyết định về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty:

 

 Công văn công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: