Tin tức & Sự kiện | 0 | Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 
Tin tức & Sự kiện
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

-    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;

 

-    Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 12/03/2018 (vui lòng xem biên bản số 01 /BB-ĐHĐCĐ tại đây) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề chi tiết tại đây.

 

Vui lòng xem thêm Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 tại đây; Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 tại đây và Báo cáo của Ban kiểm soát tại đây.