Tin tức & Sự kiện | 0 | Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 
Tin tức & Sự kiện
Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: 


1. Thời gian dự kiến: 08h00, thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018


2. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 08/02/2018 


3. Địa điểm: Hội trường Công ty (lầu 8) Số 36-38 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN NGỌC MINH