Tin tức & Sự kiện | 0 | Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 
Tin tức & Sự kiện
Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 08h00, thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 20182. Địa điểm: Hội trường Công ty (lầu 8) Số 36-38 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


3. Nội dung:                - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

                                    - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Mức cổ tức năm 2017.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

- Một số vấn đề khác.

  Thời gian đăng ký tham dự: Từ ngày ra thông báo đến hết thứ hai ngày 05/03/2018.                  .

  Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:

Công ty Cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế (Inlaco Saigon)

Địa chỉ: 36-38 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39433770-76, số nội bộ: 34 gặp Ms. Tư

Fax: 028.39433778 Website: www.inlacosaigon.com

 

 4.   Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: hồ sơ đăng ký bao gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao giấy Chứng minh nhân dân (CMND) của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu, và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội có thể tải xuống tại đâyNgoài ra các Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang web của INLACO SAIGON (www.inlacosaigon.com) các tài liệu liên quan đến Đại hội (dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;  tờ trình Quy chế làm việc của Đại hội…).

      Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

 

Thông báo này thay cho thư mời


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2018

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN NGỌC MINH