Tin tức & Sự kiện | 0 | Quyết định Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 
Tin tức & Sự kiện
Quyết định Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Quyết định Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Quyết định số: 523/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam thành Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2016.

 

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Inlaco Saigon ngày 02/06/2017.

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết định:

 

1. Bổ nhiệm ông Trần Viết Điền – Kỹ sư điều khiển tàu biển, Thuyền trưởng tàu biển hạng nhất, Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế;

 

Tiếp tục giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế;  

 

Thời hạn giữ chức vụ: 5 năm, kể từ ngày ký quyết định này.

 

2. Bổ nhiệm bà Trần Thị Cẩm Hà – Cử nhân kinh tế ngoại thương, Phó Tổng Giám Đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế;

 

Tiếp tục giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế;

Thời hạn giữ chức vụ: 5 năm, kể từ ngày ký quyết định này.

 

Nhiệm vụ cụ thể do Tổng Giám đốc trực tiếp phân công.

 

3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh – Kỹ sư kinh tế, Phó Tổng Giám Đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế;

 

Tiếp tục giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế;

Thời hạn giữ chức vụ: 5 năm, kể từ ngày ký quyết định này.

Nhiệm vụ cụ thể do Tổng Giám đốc trực tiếp phân công.

 

Vui lòng xem quyết định tại đây

 

Một số hình ảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2017