Tin tức & Sự kiện | 0 | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Báo cáo tổng kết hoạt động 2012-2017
 
Tin tức & Sự kiện
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Báo cáo tổng kết hoạt động 2012-2017 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Báo cáo tổng kết hoạt động 2012-2017

Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế - Inlaco Saigon xin được Thông báo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại đây.Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 05 năm 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2017-2022 tại đây.