Tin tức & Sự kiện | 0 | Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
 
Tin tức & Sự kiện
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi:    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế

Tên giao dịch: Công ty Inlaco Saigon

Trụ sở chính: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-39433770-76               Fax: 08-39433778-80


Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế 

Mã chứng khoán: ISG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                       

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2017

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 02/06/2017.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty tại 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Mức cổ tức năm 2016.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Một số vấn đề khác.

 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tctl@inlacosaigon.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCKHN

- Lưu HCQT, TCTL

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)