Tin tức & Sự kiện | 0 | Thông báo gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Inlaco Saigon
 
Tin tức & Sự kiện
Thông báo gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Inlaco Saigon Thông báo gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Inlaco Saigon

Công ty Inlaco Saigon xin được thông báo gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đến cuối tháng 06/2017.

Vui lòng xem văn bản chấp thuận số 1858/PĐKKD-KT ngày 07/03/2017 của Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh: