Tin tức & Sự kiện | 0 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng & người có liên q
 
Tin tức & Sự kiện
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng & người có liên q Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng & người có liên qI. Ông Nguyễn Ngọc Minh


1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Ngọc Minh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 023783210          Ngày cấp: 19/05/2015              Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT 

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch: Chủ tịch HĐQT 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ: Vũ Thị Phương Mai

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND.: 023783211       Ngày cấp: 19/05/2015              Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

- Chức vụ tại công ty đại chúng, tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Uỷ viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Uỷ viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Vợ Chủ tịch HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 44.900 cổ phần.

- Họ và tên người nội bộ: Nguyễn Vũ

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 024123716 Ngày cấp: 31/07/2003      Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Cổ đông lớn

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con Chủ tịch HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)): 1.000.000 cổ phần.

3. Mã chứng khoán giao dịch: ISG

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 021C074124 tại công ty chứng khoán: VNDIRECT

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 836,230 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.5%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 440,000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 440,000 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,276,230 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 14.5%

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/05/2016 đến ngày 12/05/2016


II. Ông Trần Viết Điền


1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Trần Viết Điền

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 023287313         Ngày cấp: 27/04/2015               Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ:

- Quốc tịch:

- Số CMND.:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:                            Fax:                     Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng:

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ:

3. Mã chứng khoán giao dịch: ISG

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 021C074122 tại công ty CP chứng khoán VNDIRECT

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,080 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.035%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 440,000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 440,000 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 443,080 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.035%

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/05/2016 đến ngày 12/05/2016


III. Ông Nguyễn Tuấn Anh


1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Tuấn Anh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 030985415          Ngày cấp: 10/09/2008              Nơi cấp: Hải Phòng

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc công ty

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc công ty 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ:

- Quốc tịch:

- Số CMND.:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:                            Fax:                     Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng:

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ:

3. Mã chứng khoán giao dịch: ISG

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 003C401263   tại công ty chứng khoán: Sài Gòn (SSI) – Chi nhánh Hải Phòng

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19,690 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.22%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 440,000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 440,000 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 459,690 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.22%

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/05/2016 đến ngày 12/05/2016.

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2016

CÁ NHÂN BÁO CÁO

 

Vui lòng xem file gốc báo cáo tại đây.