CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

CỔ ĐÔNG

Nghị Quyết Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Ngày đăng:

Nghị Quyết Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Ngày đăng:

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024 công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Lao Động Quốc Tế INLACOSAIGON

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Ngày đăng:

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024 công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Lao Động Quốc Tế INLACOSAIGON

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023

Ngày đăng:

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Lao Động Quốc Tế Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023

Dự Thảo Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Ngày đăng:

Dự Thảo Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Bán Tàu Thanh Ba

Ngày đăng:

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Bán Tàu Thanh Ba

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Ngày đăng:

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2024

Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Ngày đăng:

Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Ngày đăng:

Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Ngày đăng:

Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Zalo
Hotline
./templates/news/news_tpl.php