Tin tức & Sự kiện
 
Tin tức & Sự kiện

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2021  24/04/2021

Inlaco Saigon kính gửi các quý cổ đông NQ ĐHĐCĐ năm 2021 của công ty tại đây  tại đây và BB ĐHĐCĐ tại đây

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  24/04/2021

Chúc mừng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty Inlaco Saigon vừa tổ chức thành công.

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  02/04/2021

Hội đồng Quản trị Công ty Inlaco Saigon trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Báo cáo thường niên năm 2020  29/03/2021

Inlaco Saigon kính gửi các quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2020 của công ty tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 2020  18/03/2021

Công ty Inlaco Saigon thông báo đến quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại đây và Báo cáo tài chính tổng hợp năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại đây.

Bài cùng chủ đề