Tin tức & Sự kiện
 
Tin tức & Sự kiện

Báo cáo thường niên công ty Inlaco Saigon năm 2017  02/04/2018

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (Inlaco Saigon) trân trọng gửi đến các quý cổ đông:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  13/03/2018

-    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;

 

-    Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 12/03/2018 (vui lòng xem biên bản số 01 /BB-ĐHĐCĐ tại đây) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018   19/01/2018

Hội đng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Quyết định Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  06/06/2017

- Căn cứ Quyết định số: 523/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam thành Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

 

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Báo cáo tổng kết hoạt động 2012-2017  22/05/2017

Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế - Inlaco Saigon xin được Thông báo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại đây.

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  19/05/2017

Hội đng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Bài cùng chủ đề