Giới thiệu | Cơ cấu tổ chức
 
Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY INLACO SAIGON CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY INLACO SAIGON
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

- Ông Nguyễn Ngọc Minh

Chủ tịch

- Ông Trần Viết Điền


Ủy viên 

- Bà Trần Thị Cẩm Hà


Ủy viên 

- Ông Nguyễn Tuấn Anh

                     

Ủy viên 

- Ông Trương Thanh Du


- Ông Phan Xuân Sơn

 

- Ông Nguyễn Vũ                

 

Ủy viên


Ủy viên

 

Ủy viên

2. BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

- Ông Trần Viết Điền   

Tổng Giám đốc


 

- Bà Trần Thị Cẩm Hà             

 

Phó Tổng Giám đốc

 

- Ông Nguyễn Tuấn Anh 

Phó Tổng Giám đốc

 

 

3. BAN KIỂM SOÁT:

 

 

 

- Ông Nguyễn Thị Thu Oanh         

Trưởng ban

 

- Bà Trịnh Thị Thanh Hương

Ủy viên

            

- Ông Phạm Anh Tuấn


Ủy viên


                         SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY INLACO SAIGON

 

 

 

Bài cùng chủ đề